اتمیسم منطقی راسل
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم
نام استاد/نام دانشجو : روح ا.. صدراللهی